Ändringar i allmänna avtalsvillkor för konsumenter

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram nya villkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. De nya villkoren börjar gälla den 2:a juli 2018.

Avtalsvillkoren och ändringar för dig som konsument
Avtalsvillkor konsument för fjärrvärme från 2018-07-02
Översikt ändring i avtalsvillkoren för konsument 

Varför nya villkor?
Anledningen till förändringarna är att en rad nya regler i fjärrvärmelagen har tillkommit eller gjorts om sedan villkoren senast uppdaterades under 2010. Det har även funnits ett behov av att förtydliga vissa villkor.

Vad är nytt i villkoren? 
Du behöver inte göra något, utan förändringarna handlar om vad som förväntas av oss som fjärrvärmeleverantör. Det som påverkar dig i viss mån är ändringarna som rör mätning, avläsning, rapportering och debitering. I korthet handlar det om att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.