Ändringar i allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, sett över de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. De nya villkoren börjar gälla från 2018-07-02.

Avtalsvillkoren och ändringar för dig som näringsidkare
Avtalsvillkor näringsidkare för fjärrvärme från 2018-07-02

Varför nya villkor?
Med anledning av förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och nytillkomna föreskrifter och allmänna råd från Energimarknadsinspektionen om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser (EIFS 2014:2) har parterna sett över de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Översynen har i huvudsak varit inriktad på att harmoniera avtalsvillkoren med de aktuella lag- och föreskriftsförändringarna. Därutöver har också funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Vad är nytt i villkoren? 
Nedan följer en summering av de huvudsakliga förändringarna. De största förändringarna återfinns i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering samt debitering och innebär i huvudsak att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis, om inte leveransavtal om kortare tidsintervall har träffats med kunden
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde

Flera tillägg har gjort i kapitel 4 för rapportering av information om historisk förbrukning. Det för att införliva de krav som ställs i Energimarknadsinspektionens föreskrift för rapporteringen av uppgifter om historisk användning. 

I de inledande bestämmelserna har bland annat tillkommit att det allmänna avtalsvillkoren inte omfattar eventuella inleveranser till fjärrvärmenätet från fjärrvärmekunder, för inleveranser gäller andra villkor. Samt att villkoren gäller såvida leverantören och kunden inte skriftligen avtalat om något annat. Vidare har tillkommit att kunden ska tillse att leverantören gentemot fastighetsägaren tillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit fastighetens ägare. Det för de fall då kunden innehar fastigheten, eller del av, med annan rätt än äganderätt. 

I punkten definitioner har tillkommit förtydliganden för begreppen fastighet, leverantörens- och kundens anläggning samt innebörden av värmemätare. Vidare har begreppet skriftligen fått en precisering som tydliggör det innefattar både ordinarie post och elektroniska meddelanden som e-post. Villkoren som reglerar hanteringen av personuppgifter har fått ett tillägg som reglerar leverantörens möjlighet att använda personuppgifter för marknadsföringsändamål, samt kundens rätt att motsätta sig
detsamma.

Förtydliganden har tillkommit kring drift, underhåll och utbyte av utrustning inne i kundens fastighet, till exempel kan fjärrvärmeväxlare i vissa fall ägas av leverantören. Ändringar finns även i villkoren somreglerar tillträde till sådan utrustning. För tekniska delar har även villkor reviderats i ljuset av den tekniska utvecklingen på mätarsidan, i syfte att villkoren ska avspegla aktuella förhållanden.

Vidare har det även tillkommit klargörande text som exemplifierar vad som utgör saklig grund för uppsägning av avtalet från leverantörens sida.

Med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.