Kvänum

Värmeverket som ligger på Skaragatan (vid silon) ägs av Lantmännen Agrovärme, drift och daglig tillsyn sköts av egen personal.

I början av 1980-talet skrevs avtal mellan Vara kommun och Skanska om att ersätta oljan med biobränsle och bygga ett mindre fjärrvärmenät i Kvänum. Lantmännen hyrde ut lokaler och svarade för drift och underhåll och jordbrukarna i bygden levererade bränslet i form av halm samt spannmålsavrens. År 1993 övertog Lantmännen såväl panncentral som kulvertnätet i samhället. År 2000 byttes till en större panna och under de följande åren utökades kulvertnätet och ytterligare en panna för fastbränsle startades år 2008. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem, simhall samt industrier, silon, flerbostadshus och villor.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av avrens som är en restprodukt från framställning av spannmål, träpellets samt en liten del olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder som ligger på cirka 13 000 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Kvänum hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 4150 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 210 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort cirka 1 550 kubikmeter olja årligen.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

Driftinformation

2020-09-17 

Under kvällen - och natten  mellan 17 september från kl. 22:00 till morgonen den 18 september.

Kommer Vi att göra korta sporadiska stopp så det kan förekomma att Ni inte får något  varmvatten under vissa perioder under denna tid .

Vi beklagar de eventuella olägenheter som detta kan medföra och Vi arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.